Słownik pojęć finansowych

Akredytywa
Pisemna deklaracja banku we własnym imieniu, choć działającego na zlecenie klienta, obligująca ów bank wobec osoby trzeciej (beneficjenta) do zapłaty beneficjentowi określonej kwoty pieniężnej, jeśli beneficjent spełni warunki ustalone w akredytywie.

Aktywa
Strona bilansu obejmująca majątek rzeczowy (środki gospodarcze) firmy.
Oznacza również zasoby majątkowe firmy, gromadzone w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Analiza finansowa

Analiza i szacowanie sytuacji podmiotu gospodarczego w wielu zakresach, przede wszystkim: rentowności, płynności, efektywności gospodarowania, możliwości obsługi zadłużenia, sytuacji majątkowej, etc.

Annuitetowe raty
Inaczej równe, pojęcie związane z ratami. Rata równa = rata annuitetowa.

Aport
Niepieniężny udział wnoszony do spółki przez akcjonariusza.

Asygnata
Dokument zawierający pisemne stwierdzenie dokonania wpłaty lub wypłaty środków z kasy.

Badanie sprawozdania finansowego
Czynności prowadzące do ustalenia rzetelności sprawozdania, pod kątem sytuacji finansowej i majątkowej jednostki.

BIK
Skrót: Biuro Informacji Kredytowej – instytucja mająca na celu gromadzenie i przetwarzanie danych odnośnie produktów kredytowych tj. kredytów mieszkaniowych, kredytów gotówkowych, kart kredytowych i kredytów gotówkowych udzielanych przez większość polskich banków oraz SKOK-ów. W bazie BIK znajdują się zarówno dane aktualne jak i historyczne świadczące o poprawności spłaty zaciągniętego zobowiązania kredytowego osób fizycznych. Raport z bazy danych tej instytucji jest jednym z pierwszych i podstawowych czynników mających wpływ na ocenę kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Dostęp do raportu posiadają zarówno osoby indywidualne jak i banki po udzieleniu zgody przez osoby zainteresowane kredytem hipotecznym.

Bilans
Zestawienie środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich pochodzenia (pasywów) na określony moment i w określonej formie.

Blokada środków na rachunku bankowym
Jeden ze sposobów zabezpieczenia dla pokrycia ewentualnego zadłużenia. Bank zostaje upoważniony przez klienta do blokady określonej kwoty środków zgromadzonych na rachunku, aby móc pokryć w wyznaczonym terminie powstałe wierzytelności, bądź aby dokonać konkretnej operacji finansowej.

Credit scoring
Punktowy sposób szacowania zdolności kredytowej wnioskodawcy. Bierze się pod uwagę jego dochody, ilość i wielkość zobowiązań, stan majątkowy i rodzinny.

Cesja
Termin oznaczający przelew, przeniesienie wierzytelności, ma miejsce w związku z umową pomiędzy cedentem (wierzycielem) a cesjonariuszem (osobą trzecią). Może dochodzić do skutku bez zgody dłużnika; nabywca obok wierzytelności otrzymuje związane z nią prawa.

Debet
Ujemne saldo na koncie, przekroczenie środków znajdujących się na rachunku, krótkoterminowa pożyczka niewielkiej kwoty na osobistym koncie.

Depozyt zabezpieczający
Kwota, którą inwestor musi wpłacić otwierając pozycję na rynku terminowym. Suma ta wynosi określony procent wartości kontraktu.

Depozyt bankowy
Pieniądze wpłacone przez klienta do banku na czas sprecyzowany (depozyt terminowy) albo nieokreślony (depozyt a vista).

Dotacja
Wyrównanie przez państwo rentowności niektórych gałęzi działalności gospodarczej, za pomocą wypłaty środków pieniężnych.

Dyskontowa stopa
Wskaźnik procentowy stanowiący fundament do oszacowania dyskonta.

Dyskontowanie
Szacowanie wartości bieżącej opierając się na wartości przyszłej.

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)
Zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem.

EKD (Europejska Klasyfikacja Działalności)
Schemat typów działalności społeczno-gospodarczych mających na celu segregację, uporządkowanie danych dotyczących poszczególnych dziedzin statystyki oraz usystematyzowanie, przyporządkowanie przedsiębiorców dla rejestru jednostek gospodarczych REGON.

EURIBOR  (ang. Euro Interbank Offered Rate)
Średnia stopa procentowa ustalana codziennie o godz. 11:00 w Brukseli przez 60 banków europejskich dla waluty euro po jakiej są one skłonne udzielić kredytu na rynku międzybankowym. Banki w Polsce udzielając kredytów hipotecznych w walucie euro opierają swoje oprocentowanie na stawce obowiązującej dla okresu trzymiesięcznego (EURIBOR 3M) lub sześciomiesięcznego (EURIBOR 6M) dodając swój zysk w postaci marży.

EVA (Economic Value Added) – Wartość dodana
Wzór:
zysk operacyjny po opodatkowaniu – koszt kapitału w procentach* całkowity kapitał
Wartość dodana jest miernikiem wyników działalności przedsiębiorstwa różniącym się od większości innych tym, że potrąca z zysku koszty całego kapitału zainwestowanego przez firmę. Wartość dodana jest wyrażona w kwotach pieniężnych.

Faktoring
Zabezpieczenie bieżącego finansowania aktywności przedsiębiorstwa jak również oferowanie niestandardowych usług finansowych. Stosowane najczęściej w eksporcie. Do niestandardowych usług finansowych należy między innymi przejmowanie wierzytelności za opłatą.

FCF – Free Cash Flows
Wolne przepływy pieniężne. Zupełny przepływ pieniężny po opodatkowaniu.

Gwarancja bankowa
Pisemna gwarancja banku, iż określona osoba fizyczna bądź prawna wypełni wymagania innego podmiotu. Gwarancja ta ma na celu uwiarygodnienie tej osoby. Bank poręcza jej działania swoim autorytetem lub majątkiem.

Hipoteka
Jedna z metod zabezpieczenia długu poprzez przyznanie wierzycielowi prawa do rozporządzania nieruchomością dłużnika w przypadku, gdy nie spłaci długu w określonym terminie.

Hipoteka zwykła
Hipoteka zabezpieczająca spłatę kapitału zaciągniętego kredytu; wraz z hipoteką kaucyjną która zabezpiecza spłatę odsetek oraz innych kosztów kredytu stosowana w przypadku kredytów zaciąganych w polskich złotych.

Hipoteka kaucyjna
Hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu, gdy nie jest możliwe ustalenie końcowej wartości w polskich złotych zaciąganego kredytu walutowego ze względu na zmienny kurs sprzedaży (spłaty) kredytu. Stanowi częściowo zabezpieczenie odsetek i innych kosztów kredytu zaciąganego w polskich złotych oraz całościowo przy kredycie walutowym.

Inflacja
Wzrost poziomu cen, wzrost podaży pieniądza na rynku. Jeżeli zbyt wysoka stanowi poważne zagrożenie dla gospodarki w ujęciu całościowym. W Polsce na początku lat 90-tych doprowadziła do poważnych niepokojów społecznych i intewencji panśtwa. Inflacja jest badana najczęściej za pomocą indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Inwestycje
Wydatki jednostki gospodarczej w celu:
nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych (inwestycje rzeczowe)
wniesienia wkładów kapitałowych i lokat do innych jednostek (inwestycje kapitałowe)

Inwestycje rozpoczęte
Suma kosztów wynikających bezpośrednio z niezrealizowanych jeszcze procesów: budowy, montażu bądź oddania do użytkowania czy modyfikacji istniejącego środka trwałego.

Kapitalizacja odsetek
Określa sytuację w której do kwoty pożyczonej (pożyczanej) dolicza się w pewnym momencie odsetki. W przypadku kredytu to terminy spłacenia rat, w przypadku depozytu bankowego w chwili zakończenia umowy (lub okresu zaznaczonego w umowie).

Kapitał obcy
Źródła pochodzenia majątku w postaci długoterminowych lub krótkoterminowych zobowiązań.

Kapitał własny
Źródła pochodzenia majątku w postaci pierwotnych wkładów właścicieli, dopłat właścicieli, a także odpisów z zysków osiąganych przez przedsiębiorstwo.

Koszt
Zużycie środków potrzebnych do wykonania produktu, usługi wyrażone w pieniądzu w określonej jednostce czasu.
Koszty działalności operacyjnej
Koszty zwykłej działalności jednostki gospodarczej, obejmujące wartość sprzedanych towarów i materiałów według cen ich nabycia oraz kilka pozycji kosztów według rodzajów.

Koszty działalności podstawowej
Koszty działalności stanowiącej główny przedmiot działalności jednostki gospodarczej.

Koszty działalności pomocniczej
Koszty ponoszone na produkcję i usługi wykonywane głównie dla zaspokojenia potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Koszty finansowe
Koszty które są związane z operacjami finansowymi np. dyskonto weksli.

Kredyt
Kredyt polega na odstąpieniu przez jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) określonej wartości w pieniądzu lub w towarze w zamian za obietnicę zwrotu w ustalonym terminie równowartości, łącznie z wynagrodzeniem za jej udzielenie, czyli odsetkami.

Kredyt indeksowany
Kredyt udzielony w polskich złotych, którego wartość w walucie obcej ustalana jest po uruchomieniu całości środków wg kursu kupna waluty z dnia uruchomienia. Cechą kredytu indeksowanego jest fakt iż, odbiorca środków (sprzedający, inwestor) bez względu na kurs waluty z danego dnia ma pewność otrzymania właściwej kwoty.

Kredyt denominowany
Kredyt udzielony w polskich złotych, którego wartość w walucie ustalana jest wg kursu kupna waluty z dnia decyzji kredytowej lub z dnia podpisania umowy kredytowej. Cechą kredytu denominowanego jest fakt iż, odbiorca środków (sprzedający, inwestor) ze względu na zmiany kurs waluty z danego dnia nie ma pewności otrzymania właściwej kwoty w polskich złotych

Kredyt rewolwingowy
Kredyt, który jest wielokrotnie zaciągany i spłacany w trakcie trwania umowy kredytowej.

Leasing
Umowa polegająca na przekazaniu przez leasingodawcę przedmiotu do użytkowania leasingobiorcy. Leasingobiorca nie staje się właścicielem przedmiotu, a w zamian za możliwość jego użytkowania wnosi opłatę leasingową rozłożoną na raty. Po okresie określonym w umowie leasingowej przedmiot musi być zwrócony leasingodawcy (leasing operacyjny), bądź zostaje przy leasingobiorcy (leasing finansowy).

LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate)
Średnia stopa procentowa ustalana codziennie o godz. 11:00 w Londynie przez cztery główne banki (Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster) po jakiej są one skłonne udzielić kredytu na rynku międzybankowym. Banki w Polsce udzielając kredytów hipotecznych w walucie obcej opierają swoje oprocentowanie na stawce obowiązującej dla okresu trzymiesięcznego (LIBOR 3M) lub sześciomiesięcznego (LIBOR 6M) dodając swój zysk w postaci marży.

LTV (z ang. Loan To Value)
Stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości będącej jego zabezpieczeniem. Wysokość tego wskaźnika ma wpływ na oprocentowanie – im niższe LTV, tym niższe oprocentowanie.

Majątek trwały
Składniki majątkowe o długotrwałym użytkowaniu oraz o znacznej wartości jednostkowej, które są wyłączone z obrotu na okres dłuższy niż rok.

Marża
Część składowa oprocentowania wyrażona w procentach, stała przez cały okres kredytowania chyba, że strony umowy postanowią inaczej np. marża może być niższa w promocyjnym okresie trwania umowy lub wyższa do czasu wpisu hipoteki w księgę wieczystą nieruchomości, która zabezpiecza kredyt. Wysokość marży zależy od wielu czynników lecz jej podstawą jest wartość LTV oraz kwota kredytu.

Marża handlowa
Jeden z elementów ceny sprzedaży, który ma zapewnić pokrycie kosztów i rentowność sprzedaży.

Należności
Kwoty w ujęciu pieniężnym należne wierzycielowi głównie z tytułu dostaw.

NPV (Net Present Value)
Wartość bieżąca netto, jest podstawowym obok IRR dynamicznym kryterium decyzyjnym. Przy jego pomocy można porównywać inwestycje o takim samym ryzyku inwestycyjnym. NPV jest definiowana jako suma wartości dyskontowanych, przy stałej stopie dyskonta, sald rocznych netto, naliczana dla całego okresu ekonomicznego życia przedsięwzięcia.
Możliwe są 3 wartości NPV:
NPV = 0 stopa zwrotu jest równa się kosztowi pozyskania kapitału.
NPV > 0 stopa zwrotu z inwestycji jest większa niż koszt pozyskania kapitału.
NPV < 0 stopa zwrotu z inwestycji jest mniejsza niż koszt pozyskania kapitału.

Obroty
Miara aktywności gospodarczej jednostki w określonym czasie. Określają liczbę zawartych kontraktów w danej jednostce czasu.

Obroty konta
Operacje gospodarcze, które są księgowane na koncie. Rozróżnia się obroty debetowe i kredytowe.

Odpis z księgi wieczystej
Dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości składający się z czterech działów: pierwszy określa oznaczenie nieruchomości (położenie, adres, wielkość) drugi – właściciela, trzeci – prawa, roszczenia i ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością, czwarty – dotyczy hipotek. Księgi wieczyste są jawne i ogólnodostępne w placówce Sądu Rejonowego właściwego według miejsca położenia nieruchomości. Rejestr ksiąg wieczystych prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych.

Odsetki
Kwota wyrażona w pieniądzu naliczana w danym okresie czasu według oprocentowania zawartego w umowie.

Okres kredytowania
Okres od dnia uruchomienia środków do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami

Operat szacunkowy
Dokument sporządzany przez Rzeczoznawcę Majątkowego określający wartość nieruchomości. Zależnie od celu kredytowania i zaleceń banku opisuje szacunkową wartość aktualną lub wartość przyszłą nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia kredytu hipotecznego.

Oświadczenie Zbywcy
Dokument zastępujący w procesie kredytowym niektórych banków umowę przedwstępną, wypełniany przez stronę sprzedającą.

Pieniądz
Środek wymiany towarów (ekwiwalent), wynaleziony przez Fenicjan, którzy jako pierwsi bili monety. W czasach obecnych używana jest papierowa odmiana pieniądza (banknot). Emisją pieniądza na rynek zajmuje się Bank Centralny danego kraju.

Pasywa
Strona bilansu zawierająca źródła finansowania środków gospodarczych.

Płynność inwestycji
Możliwość szybkiej likwidacji inwestycji i jej zamiany na pieniądz.

Podatki
Przymusowe obciążenie jednostki gospodarczej, osoby fizycznej na rzecz budżetu państwa.

Porównawczy rachunek zysków i strat
Jeden z wariantów ustalania wyniku finansowego, w którym przychody ze sprzedaży produktów koryguje się o zmianę stanu produktów i przeciwstawia im koszty rodzajowe.
Pozostałe koszty operacyjne
Obejmują koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością podstawową.

Procent składany
Jeden ze sposobów naliczania oprocentowania od pożyczek, w którym roczny dochód z tytułu oprocentowania środków jest doliczany w roku następnym do kwoty stanowiącej podstawę jego naliczenia.

Procent prosty
Jeden ze sposobów naliczania oprocentowania od pożyczek, w którym roczny dochód z tytułu oprocentowania środków nie jest doliczany w roku następnym do kwoty stanowiącej podstawę jego naliczenia.

Pełnomocnictwo
Pisemne upoważnienie do dokonania czynności prawnych w imieniu kredytobiorcy przez inną osobę. Pełnomocnictwo powinno być zawarte notarialnie i tylko takie uważane jest przez bank jako wiarygodne i właściwe.

Promesa
Przyrzeczenie banku w postaci dokumentu do zawarcia umowy kredytowej po dopełnieniu przez wnioskodawcę odpowiednich warunków ustalonych przez bank. Promesa jest stosowana najczęściej w przypadku gdy wnioskodawca, chce poznać swoją zdolność kredytową przed podpisaniem umowy przedwstępnej.

Prolongata
Wydłużenie okresu kredytowania z aktualnie zawartego w umowie kredytowej.

Prowizja
Jednorazowa opłata wyrażona procentowo lub kwotowo pobierana przez bank od kwoty udzielonego kredytu. Prowizja może zostać zapłacona przez kredytobiorcę lub doliczona do kwoty kredytu. Niejednokrotnie banki udzielając niskich kwot kredytu zastrzegają sobie minimalną wartość kwotową jaka powinna być uiszczona.

Przewalutowanie
Proces zmiany waluty z obecnie zapisanej w treści umowy kredytowej na inną dostępną w ofercie banku. Koszt przewalutowania uzależniony jest od cennika opłat i prowizji danego banku, część banków nie pobiera opłat za przewalutowanie.

Rata równa
Jak sama nazwa wskazuje comiesięczna rata kredytu płacona przez kredytobiorcę w równej wysokości wyrażona w polskich złotych lub walucie obcej. Składa się z malejącej części odsetkowej i rosnącej części kapitałowej czyli zaciągając kredyt w takich ratach na początku spłaty zdecydowanie większą część raty równej stanowią odsetki.

Rata malejąca
Jak sama nazwa wskazuje comiesięczna rata kredytu płacona przez kredytobiorcę w malejącej wysokości wyrażona w polskich złotych lub walucie obcej. Składa się z malejącej części odsetkowej i stałej części kapitałowej czyli zaciągając kredyt w takich ratach na początku spłaty raty są największe i z miesiąca na miesiąc systematycznie maleją.

Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO)
Jest to stopa procentowa wyliczona zgodnie ze wzorem określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. RRSO pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert banków, ponieważ oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np. prowizje, odsetki i ubezpieczenia). Banki udzielające kredytów konsumenckich zobowiązane są do podania tej stopy, dotyczy to kredytów i pożyczek przeznaczonych dla klientów indywidualnych, których kwota nie przekracza 80 tys. zł lub równowartości tej kwoty w obcych walutach.

Próg rentowności
Wielkość sprzedaży, przychodu przy której produkcja bądź świadczone usługi stają się opłacalne. Przychody pokrywają koszty stałe i koszty zmienne przedsiębiorstwa.

Przelew
Przesunięcie środków pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi.

Przepływy pieniężne
Wszystkie operacje związane z wydatkiem bądź wpływem pieniędzy do jednostki gospodarczej.

Przepływy pieniężne – Cash flow
Element służący do analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa obejmujący wpływy i wydatki z jednostki gospodarczej.

Przychody finansowe
Pieniężne ujęcie przychodu ze sprzedanych papierów wartościowych, udziałów i akcji, otrzymane odsetki lub dywidendy od lokat pieniężnych.

Przychody ze sprzedaży
Obejmują wartość, którą stanowi suma iloczynów ilości sprzedanych wyrobów, towarów, robót lub usług oraz właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży.

Rachunek zysków i strat
Jeden z elementów sprawozdania finansowego, w którym wykazuje się przychody i koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego. Dzięki któremu można ustalić wynik finansowy jednostki.

Restrukturyzacja długu
Zmiana w sposobie obsługi zadłużenia, często związana z częściowym umorzeniem długu bądź zmianą stóp procentowych.

Rozliczenie transzy
Polega na przedstawieniu w banku poprawności wydatkowania środków finansowych wcześniej otrzymanej transzy by móc otrzymać kolejną transzę na dokończenie inwestycji. Rozliczenie w zależności od banku odbywa się na podstawie: oględzin postępów prac przez uprawnionego pracownika na placu budowy, przedstawienia rachunków i faktur zakupu materiałów budowlanych i robocizny, sporządzenia dokumentacji fotograficznej dokumentującej wykonane prace. Rozliczenie transzy może być bezpłatne lub płatne w zależności od banku.

Różnice kursowe
Różnice powstałe między cenami walorów (walut obcych, papierów wartościowych i innych) powstałe na skutek stosowania różnej wysokości kursów do obliczenia wpływów i rozchodów określonych środków pieniężnych.

Rynek kredytowy
Rynek, gdzie zawierane są transakcje między bankami i innymi instytucjami finansowymi a klientami o różnej wiarygodności, którzy nie mają dostępu ani do rynku pieniężnego, ani kapitałowego.

Saldo
Jest to stan konta (początkowy, końcowy) wynikający z różnicy między obrotami liczonymi z obu stron konta.

Sprawozdanie finansowe
Zestawienie, które jest przedstawiane różnym organom (GUS, bank itp.), sporządzane w celu przedstawienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Jedna z części zewnętrznej sprawozdawczości finansowej, która obejmuje: obejmuje bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, a w niektórych wypadkach również sprawozdanie z działalności.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
Sporządzane za pewien okres, obejmuje wszystkie wpływy i rozchody środków pieniężnych z wyłączeniem ich zakupu lub sprzedaży w ramach działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Transza
Cześć przyznanego kredytu wypłacana najczęściej przy realizacji budowy lub remontu domu jednorodzinnego oraz podczas zakupu lokalu na rynku pierwotnym. Podział kredytu na transze określają potrzeby kredytobiorcy oraz regulacje banku. Transze podlegają rozliczeniu przed uruchomieniem kolejnej w celu wykazanie postępu prac budowlanych.

Ubezpieczenie kredytu
Ubezpieczenie jest często jednym z warunków udzielenia kredytu. O ile ubezpieczenie nieruchomości jest konieczne w niemal każdym banku, o tyle inne są wymagania w zależności od banku.
Umowa przedwstępna
Dokument świadczący o chęci zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości pomiędzy kupującym a sprzedającym. Sporządzana w postaci cywilno-prawnej lub notarialnej i zawierająca warunki przeniesienia prawa do opisanej nieruchomości m.in. co do ceny, sposoby płatności oraz terminu.

Weksel
Papier wartościowy, który zawiera bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty określonej osobie, w ustalonym terminie i miejscu, sumy pieniężnej, na którą został wystawiony.
WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate)
Roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków.
WIBOR (ang.Warsaw Interbank Offered Rate)
Średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym. Stawka WIBOR 3 miesięczna często stanowi podstawę do wyliczania kosztu udzielanego kredytu dla firm i osób fizycznych. WIBOR 3M + marża banku.

Wkład własny
Środki własne wnioskodawcy mające wpływ na oprocentowanie kredytu. Im większy wkład własny tym niżej oprocentowany kredyt. Banki bardzo różnie postrzegają wkład własny – jedne przyjmują iż, jest to różnica pomiędzy wartością rynkową nieruchomości a zaciąganym kredytem inne jako różnicę pomiędzy ceną zakupu nieruchomości/kosztem budowy domu a kwotą kredytu. W drugim przypadku wkład własny stanowią: posiadane pieniądze będące częścią zapłaty gdy nabywana jest nieruchomość lub materiały budowlane, wartość działki budowlanej wraz z wartością wybudowanego dotychczas budynku, środki finansowe zgromadzone na lokatach lub rachunku gdy przedmiotem kredytowania jest budowa/remont domu.
Wniosek kredytowy
Dokument, na podstawie którego bank analizuje sytuację finansową kredytobiorcy. Wniosek kredytowy zawiera m.in. kwotę kredytu, cel, informacje o innych zobowiązaniach, a także proponowane formy zabezpieczenia pożyczki.

Wynik finansowy
Wyrażony w jednostce pieniężnej wynik osiągnięty przez jednostkę, jako rezultat prowadzenia działalności. Liczony jako różnica pomiędzy przychodami i kosztami.

Wynik finansowy netto
Wynik finansowy brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, jak na przykład: podatek dochodowy, dywidenda od funduszu założycielskiego.

Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy przed odliczeniem jego obowiązkowych obciążeń (np. podatku).

Zadatek
Jest zwykle zawarty w umowie przedwstępnej i zabezpiecza interesy obu stron – kupującej i sprzedającej na poczet niedotrzymania umowy. Kupujący wręczający zadatek w momencie odstąpienia od umowy traci zadatek a sprzedający odstępujący od umowy zobowiązany jest zwrócić zadatek w podwójnej wysokości jeśli strony umowy nie postanowią inaczej. Zadatek stanowi część zapłaty za nieruchomość w umowie notarialnej sprzedaży. Pojęcie zadatku zdefiniowane jest w kodeksie cywilnym.

Zaliczka
Praktyczna rola zaliczki polega na tym, że w momencie zawarcia umowy finalnej sprzedaży nieruchomości staje się ona częścią zapłaty za nieruchomość natomiast w przypadku odstąpienia od umowy zaliczka zwracana jest kupującemu bez dodatkowych kosztów a ten może wystąpić na drogę sadową w celu naprawienia szkody. Jej pojęcie nie zostało ujęte w kodeksie cywilnym, dlatego nie można wprost domagać się zwrotu zaliczki w podwójnej wysokości.

Zabezpieczenie kredytu
Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Inne powszechnie stosowane zabezpieczenia to: weksel in blanco z deklaracją wekslową, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na życie kredytobiorcy, cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenie kredytobiorcy na wypadek utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy.

Zdolność kredytowa
Zdolność do spłaty kredytu hipotecznego wraz z odsetkami i innymi kosztami dodatkowymi w terminie określonym w umowie kredytowej. Zdolność kredytowa uzależniana jest przez banki od bardzo wielu czynników a te najczęściej stosowane to: wysokość dochodu, wiek, ilość osób w rodzinie, posiadane zobowiązania kredytowe wynikające z limitów kart kredytowych, linii odnawialnej przy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, rat kredytów i pożyczek mieszkaniowych, ratalnych, gotówkowych oraz udzielonych poręczeń. Sposób wyliczania zdolności kredytowej przez banki jest bardzo zróżnicowany.

Zobowiązania
Stosunek prawny, w którym jedna strona (dłużnik), jest zobowiązana wobec drugiej strony (wierzyciel), do spełnienia świadczenia, wynikającego z umowy lub przepisów prawa.

 

NAPISZ DO NAS

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń

Temat *
Imię *
Nr telefonu*
E-mail *

Wysyłając formularz akceptuję
regulamin strony
Oprocentowanie depozytów
rynku międzybankowego
Money.pl - Kliknij po wicej
Depozyty 3m
2019-03-20
WIBID 3M 1,52+0,00%
WIBOR 3M 1,72+0,00%
WIBOR 1M 1,64+0,00%
EURIBOR 3M -0,31+0,00%
EURIBOR 1M -0,37+0,00%
Wspierane przez Money.pl
SŁOWNIK POJĘĆ FINANSOWYCH
Kredyt - Kredyt polega na odstąpieniu przez jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) określonej wartości w pieniądzu.

LTV - Stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości będącej jego zabezpieczeniem. Wysokość tego wskaźnika ma wpływ na oprocentowanie, im niższe LTV tym niższe oprocentowanie.

WIBOR - WIBOR (ang.Warsaw Interbank Offered Rate) Średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym.

słownik czytaj więcej
JP Finance na Facebooku